POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES
Niniejszy dokument określa zbiór zasad zbierania oraz przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.meblewoskowane.pl, jak również  prawa podmiotów do zarządzania danymi. Ochrona danych osobowych dla Meblewoskowane.pl Katarzyna Stec-Mikołajek z siedzibą: Białka 171, 34–220 Maków Podhalański (adres siedziby i adres do doręczeń: Białka 171, 34–220 Maków Podhalański) , NIP 552-159-45-07 działająca za pośrednictwem sklepu internetowego www.meblewoskowane.pl. zwana dalej ForestBee  jest niezwykle ważnym aspektem prawidłowego funkcjonowania działania. Przywiązując wagę do poszanowania prywatności Użytkowników przy gromadzeniu, przetwarzaniu, wykorzystaniu danych osobowych przedstawiamy poniższą politykę prywatności, opartą o przepisy prawa.

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.meblewoskowane.pl (zwanej dalej: „Serwisem Internetowym”)
1.2. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem prawnym  odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i dalsze wykorzystywanie danych osobowych jest Meblewoskowane.pl Katarzyna Stec-Mikołajek z siedzibą:  Białka 171, 34–220 Maków Podhalański (adres siedziby i adres do doręczeń: Białka 171, 34–220 Maków Podhalański) , NIP 552-159-45-07 za pośrednictwem sklepu internetowego Meblewoskowane.pl. zwana dalej ForestBee. wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego. Adres poczty elektronicznej: daneosobowe@meblewoskowane.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 660 599 408.
1.3. Dane osobowe zbierane przez ForestBee za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
1.4. ForestBee dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

1.5. W Sklepie internetowym www.meblewoskowane.pl  umieszczane są linki pozwalające Użytkownikom na bezpośrednie dotarcie do stron internetowych oraz sklepów internetowych na których ForestBee nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zaleca się, przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez, Użytkownik dokładnie zapoznał się z dokumentacją dotyczącą polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies Użytkownika, jeżeli mogą zostać one udostępnione. W razie braku podanych informacji skontaktował się z osobami upoważnionymi do zarządzania danymi danej strony celem uzyskania informacji.
1.6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się skontaktować drogą elektroniczną: ochronadanych@meblewoskowane.pl, korespondencyjnie na adres Białka 171, 34–220 Maków Podhalański,  ul. z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych” lub telefonicznie 660 599 408.


2. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
2.1. Osobę fizyczną zwaną niżej Uzytkownikiem definiujemy osobę która  posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa obowiązujące również osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do prowadzenia czynności prawnych która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. Cel i zakres zbierania danych osobowych
3.1 Dane osobowe Użytkownikiem są zbierane w przypadku:
rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta oraz zarządzania nim. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
korzystania z formularza kontaktowego wbudowanego w Sklep Internetowy, w celu odpowiedzi lub zadania pytania do ForestBee. Podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
subskrypcji biuletynu informacyjnego zwanego Newsletterem, w celu wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem a ForestBee, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Złożenia wniosku o odstąpienie od umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) - przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
Złożenia reklamacji odnośnie zakupionych produktów lub usług, w celu obsługi procesu reklamacyjnego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
3.2 Cel i zakres gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystania zebranych danych osobowych przez Administratora wynikają z ustawowych przepisów prawa lub ze zgody Użytkownika. Każdorazowo zostaną sprecyzowane w związku z działaniami podejmowanymi w Sklepie Internetowym, jak również w kanałach komunikacji.
3.3  W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje:
a)     adres e-mail
b)     imię i nazwisko
3.4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do konta. Użytkownik ma możliwość zmienić hasło, w późniejszym czasie.



3. 5. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) numer telefonu;
c) adres mailowy;
d) dane dostawy:
ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
kod pocztowy i miejscowość;
kraj (państwo);
3.6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a)     firmę Przedsiębiorcy;
b)     numer NIP;
3.7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik zobowiązany jest do podania imię oraz swój adres e-mail.
3.8. Podczas korzystania przez Użytkownika z Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje takie jak adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika (np. komputer, telefon, tablet) lub adres zewnętrzny IP dostawcy Internetu, nazwa domeny internetowej, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego oraz inne dostępne.
3.9. Dane nawigacyjne mogą być gromadzone w celach marketingowych produktów marki własnej ForestBee oraz zaprzyjaźnionych, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
3.10. W celu ustalania poprawności danych, dochodzenia lub  egzekucji roszczeń przez Użytkownika mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności (zakup, rejestracja, zadanie pytania przez formularz kontaktowy lub inne czynności)  w Sklepu Internetowego Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.11. Przekazanie danych osobowych do ForestBee w związku z zawieranymi umowami kupna sprzedaży, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesach, w których przetwarzane są dane osobowe uniemożliwi realizację tej usługi.

4.  Udostępnianie i powierzanie danych osobowych
4.1. W związku z realizacją podstawowych funkcji Sklepu Internetowego, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom oraz współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z realizacją zamówienie lub zadań służbowych.
4.2.Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług zwanymi dalej Partnerami, z których korzysta ForestBee przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Partnerzy, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umów prawnych i okoliczności, lub podlegają poleceniom ForestBee co do celów i sposobów przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) lub samodzielnie określają cele oraz sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

5. Pliki cookies, adres IP

5.1 Strona www.meblewoskowane.pl  wykorzystuje pliki cookies. Dla poprawnego korzystania ze strony zalecamy akceptację plików cookies.
5.2 Pliki cookies to nieduże pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa nośnikach danych zawierające informacje związane z korzystaniem  Sklepu Internetowego lub innych Witryn Internetowych. Informacje zbierane za pomocą plików cookies pomagają dostosowywać oferowane przez ForestBee produkty do indywidualnych preferencji oraz rzeczywistych potrzeb Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy.  Przekazywane informacje pomagają w opracowaniu danych statystycznych Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy.
5.3 ForestBee wykorzystuje typy plików cookies:
a)      Cookies trwałe przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Uzytkownikai pozostają do momentu ich ręcznego lub mechanicznego skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych jak również informacji poufnych z urządzeń końcowych Użytkowników.
b)      Cookies sesyjne po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych jak również żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Użytkowników.
5.3 Administrator może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
5.3.1 Identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym  www.meblewoskowane.pl i pokazywania, że są zalogowani;
5.3.2 Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka.
5.3.3  Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, danych logowania do Sklepu Internetowego lub ankiet.
5.3.4 dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika  jak również optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego.
5.3.5 Gromadzeniu anonimowych statystyk przedstawiających sposób zagregowany dane odnoszące się do korzystania ze Sklepu Internetowego.
5.3.5 działań remarketingowych na podstawie preferencji behawioralnych Użytkowników, stworzeniu profilu majaćego na celu dostarczenie dopasowanych reklam  w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
5.3.6 ForestBee wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a)   zbierania ogólnych oraz  anonimowych zagregowanych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i Yandex.Metrica zapewnianego przez YANDEX LLC. b)     wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych;
c)     wykorzystania funkcji w celu usprawnienia komunikacji za pośrednictwem SKlepu Internetowego, które są pobierane z zewnętrznych Witryn Internetowych. .
5.3.7 Poniżej informacje w jaki sposób można zmienić ustawienia najpopularniejszych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Mozilla Firefox;

c) przeglądarka Chrome;

d) przeglądarka Safari;

e) przeglądarka Opera.

5.3.8 ForestBee może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Gromadzone dane przetwarzane w ramach usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, uniemożliwiające identyfikację osoby) służące do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących Uzytkowników odwiedzające Sklep Internetowy. FOrestbee korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadząc dane jak źródła oraz medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy i sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego,IP oraz domenę, dane geograficzne i demograficzne (płeć, wiek) oraz zainteresowania jak również  informacje na temat urządzeń, przeglądarek z których korzysta Użytkownik odwiedzają stronę,
5.3.9. Możliwe jest zablokowanie przez Użytkownika udostępniania danych dla Google Analytics informacji o aktywności - w tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
5.3.10. ForestBee może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka od firmy Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga ForestBee zmierzyć skuteczność reklam oraz poznać jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, jak również wyświetlać tym osobom personalnie dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
5.3.11. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam na koncie w portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

6. Prawa Użytkownika, którego dane dotyczą
6.1. Każdy Użytkownik ma prawo do kontroli przechowywanych danych osobowych, poprzez żądanie informacji odnośnie przetwarzania swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
6.2 Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez ForestBee na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonała na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Proszę pamiętać iż zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych wystepują przypadki iż pomimo żądania Użytkownika, Administrator może nie móc usunąć części danych osobowych.
6.3. W celu usunięcia konta z Sklepu Internetowego należy pod adres daneosobowe@meblewoskowane.pl przesłać informację pod tytułem: „Rezygnuję z konta”. Rezygnacja z konta w Sklepie Internetowym  nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.
6.4.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez ForestBee, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie oraz trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO i prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.5 Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw dotyczący jej danych osobowych wykorzystywanych w tym celu.

7 Postanowienia Końcowe
7.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką ochrony danych osobowych sklepu, stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego www.meblewoskowane.pl, Regulamin usług elektronicznych, RODO oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).


8. Zmiany Polityki Prywatności
8.1. W przypadku istotnych zmian w zapisach Polityki Prywatności ForestBee poinformuje o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
8.2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: daneosobowe@meblewoskowane.pl
8.3. Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2018 r.